egzamin B1 niemiecki

Poziomy znajomości języka niemieckiego – egzaminy, opis B1

W standardzie europejskim utworzonym Rade Europy jest 6 poziomów znajomości języka niemieckiego i generalnie każdego innego języka obcego.

a) Poziom podstawowy – A
b) Poziom średnio-zaawansowany – B
c) Poziom zaawansowany – C

Każdy z poziomów dzieli się na dwa „podpoziomy” czyli mamy A1, A2, B1, B2, C1, C2

Oczywiście są szkoły językowe dzielą kursy na poziomy np A.1.1, A.1.2 itd, ale jest to robione, żeby zebrać osoby o zbliżonej znajomości języka i certyfikaty organizowane przez szkoły na tych poziomach są mniej rozpoznawalne i cenione.

Poniżej opis egzaminu na poziomie B1 (średnio-zaawansowany niższy)

Egzamin językowy na poziomie B1 sprawdza kilka kompetencji:
– rozumienie czytanego tekstu + gramatyka („elementy języka”)
– rozumienie ze słuchu
– zdolności pisemnego wyrażania wypowiedzi
– zdolności ustnego wyrażania wypowiedzi

Przykładowy test na poziomie B1 można znaleźć pod tym linkiem:
Przykladowy test Deutsch als Fremdsprache
Przykladowe materiały Instytutu Goethego

Egzamin na poziomie B1, który zdawałem w Polsce był podzielony na dwa dni jednego dnia część pisemna drugiego dnia część ustna. Regulamin generalnie mówi, że egzamin ustny i pisemny mogą odbywać się tego samego dnia lub w odstępie maksymalnie 14 dni.

Czas trwania egzaminu B1:
– egzamin pisemny – 150 minut bez przerwy lub z 30 minutową przerwą po części czytanie ze zrozumieniem, w tym 90 minut czytanie ze zrozumieniem, 30 minut słuchanie ze zrozumieniem, 30 minut pisanie
– egzamin ustny – zdawany osobno lub w parach – 15 minut w tym 3 minuty przedstawienie się, 6 minut dyskusja na zadany temat, 6 minut dyskusja i zaplanowanie wydarzenia/przedsięwzięcia (np wycieczki) + 15 minut na przygotowanie

Egzamin może zostać wydłużony dla osób o specyficznych potrzebach.

Punktacja:
– czytanie ze zrozumieniem – max 75 punktów przy czym można otrzymać tylko 1 lub 0 punktów za zadanie, wynik otrzymuje się sumując punkty z zadań z części 1 i 2 następnie mnoży przez 5 i dodaje punkty z części 3 pomnożone przez 2,5
– elementy języka – max 30 punktów, punkty uzyskane za zadania mnoży się przez 1,5
– rozumienie ze słuchu – max 75 punktów punkty uzyskane w części 1 i 3 mnoży się przez 5 z części 2 przez 2,5
– pisanie – max 45 punktów (ocenie nie podlega brudnopis)
– wypowiedź ustna max 75 punktów, 15 punktów za przedstawienie się i po 30 za dyskusje i uzgadnianie organizacji wydarzenia

Ocena końcowa:
300-270 bardzo dobry
269,5-240 dobry
239,5-210 dostateczny
209,5-180 dopuszczający
poniżej 180 niedostateczny

Przy czym każda z części tzn, część pisemna i część ustna musi być zaliczona na minimum 60% tzn część pisemna (min 135 punktów) i część ustna (min 45 punktów) w przypadku niezaliczenia którejś z części cały egzamin jest niezaliczony.

Egzaminy na innych poziomach różnią się nie tylko pod względem trudności zadań, ale również pod względem czasu trwania.

Dodaj komentarz